مبحث دیواره سلولی

حجم فایل : 512.2 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا زیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان
مبحث دیواره سلولی دیواره سلولی:
باکتری ها – قارچ ها – گیاهان
ضخامت دیواره سلولی گیاهان : 10- برابر غشا
جنس دیواره سلولی گیاهان: رشته های سلولزی +پلی ساکارید +پروتئین
پروتوپلاست
لایه ها جنس
شکل سلول 1 سلول 2 تیغه میانی تیغه میانی: بین 2 سلول مجاور مشترک است
چسباندن 2 سلول مجاور بهم
دیواره نخستین:
دیواره دومین: منافذ روی دیواره سلولی : ماده بین دو سلول جریان (آب – مواد غذایی- پیک های شیمیایی)
پلاسمودسم
لان:
محل های نازک شده دیواره سلولی
انواع: یک طرفه
2 طرفه(معمولا مقابل هم)

پایان...